Oferta unui proiect inedit în peisajul culturii din Banatul Istoric

Academia Română – Filiala Timişoara se adresează tuturor cărturarilor bănăţeni (şi nu numai…) de-a sprijini cu materiale editarea Enciclopediei Banatului. Vă rog s-o faceţi! Vă rog să fim patrioţi. Vă rog, gândiţi-vă la zestrea spirituală a urmaşilor noştri. Mulţumim.        (Redacţia)

ACADEMIA ROMANĂ, Filiala Timişoara

Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu”

Timişoara, Bd. Mihai Viteazu 24

Tel. 0256/491816

ENCICLOPEDIA BANATULUI

Proiect prioritar al Academiei Române

Acest proiect va reprezenta imaginea completă a Banatului istoric, începând cu preistoria teritoriului şi până în anul 2010 şi cuprinzând teritoriul situat între Dunăre, Mureş şi Tisa.

Tipologia articolelor

Enciclopedia Banalului conţine articole referitoare la:

1. personalităţi

2. instituţii

3. organizaţii

4. ansambluri

5. evenimente

6. localităţi

7. întreprinderi

8. monumente

9. administraţie şi organizarea teritoriului

Domenii: administraţie, arte (arhitectură, arte plastice, muzică, dans), literatură, cultură,  religie,   filozofie,   istorie,  arheologie,   folclor,  mass-media,  politică, administraţie, economie (industrie, minerit, transport, meşteşuguri), agricultură, turism, comerţ etc.

Criteriile de selecţie diferă în funcţie de tipul de articol şi de epocă; ele urmează să fie stabilite de către Comitetul de coordonare şi prezentate ca atare în preambulul Enciclopediei.

Precizări preliminare

Precizare I: Enciclopedia are caracter pur informativ, ceea ce înseamnă excluderea oricăror comentarii, aprecieri, condamnări etc. O atitudine contrară ar expune lucrarea la caducitate. Soluţia propusă îi asigură, dimpotrivă, perenitatea.

Precizare II: Fiecare articol predat de autor va fi urmat, obligatoriu, de indicarea surselor la care acesta a apelat pentru informare. Aceste surse nu vor fi menţionate ca atare în articol, ci vor servi la verificarea datelor respective de către Comisia de revizie.

Precizare III: Comitetul de coordonare va propune o listă de sigle (pentru surse) şi una de abrevieri (pentru termenii recurenţi), ce vor fi utilizate în cuprinsul articolelor. Această listă va fi publicată la începutul Enciclopediei.

Tipurile de articole şi structura acestora

1. Personalităţi

Date biografice: nume (majuscule, boldat), prenume (boldat), în paranteză rotundă: data şi locul naşterii (n. zi, lună, an – localitate, j[udeţ], ţară), data şi locul morţii (m. zi, lună, an, localitate, j[udeţ], ţară). Dacă unele date sunt necunoscute, vor fi înlocuite prin: ?. După paranteza respectivă, se va menţiona ipostaza sub care s-a făcut cunoscut (profesor, scriitor, artist, inginer etc.). Pseudonime (dacă este cazul) sau precizarea A mai semnat:. Antecesori: strămoşi (dacă este cazul), părinţi (obligatoriu): prenumele tatălui, ocupaţia; prenumele mamei şi numele purtat la naştere, ocupaţia. Urmaşi (dacă este cazul).

Studii: şcoala primară, gimnaziul, liceul, facultatea, studii postuniversitare (masterat, doctorat etc.), cu precizarea: instituţiei de învăţământ, a perioadei în care a fost frecventată, profesori semnificativi care i-au marcat evoluţia (dacă este cazul).

Locuri de muncă: funcţia, instituţia, localitatea, intervalul în care a activat.

Rezultate notabile, care justifică includerea în Enciclopedie. In cazul autorilor, se va introduce paragraful.

Scrieri, în care volumele vor fi menţionate cronologic, cu toate datele de identificare (titlu, scris italic, subtitlu, scris drept, precizarea naturii lucrării, dacă ea apare ca atare [roman, teatru, tratat, monografie etc.]; dacă nu apare menţionată explicit pe foaia de titlu, ea va fi adăugată între […], localitate, editură, an de apariţie (datele necunoscute se înlocuiesc prin: f. a. „fără an”, f. l. „fără localitate” etc). Dacă motivul menţionării în Enciclopedie este altul decât volume publicate, se va preciza, după caz: invenţie, ctitorie, rol în dezvoltarea instituţiei, a localităţii, a provinciei etc.

Referinţe, în care se vor menţiona volumele, studiile, articolele, recenziile etc. care i-au fost dedicate, în ordine cronologică, în succesiunea: prenumele, numele autorului, titlul, localitatea, editura, anul de apariţie (în cazul volumelor) sau: titlul publicaţiei (între ghilimele şi drept), anul, numărul, paginile între care se află studiul, articolul, recenzia etc.

Dacă persoana în cauză nu justifică un articol separat, dar are un rol în funcţionarea unui instituţii, în desfăşurarea unui eveniment, în existenţa unei localităţi etc., numele şi prenumele se vor menţiona ca atare sub litera respectivă, urmate de precizarea v. (urmată de denumirea articolului în care persoana respectivă este menţionată).

În selectarea personalităţilor vor lua în considerare următoarele situaţii:

– personalităţi născute în Banat şi afirmate în Banat;

– personalităţi născute în Banat şi afirmate în altă parte;

– personalităţi născute în altă parte şi afirmate în Banat;

– personalităţi care nu s-au născut în Banat şi nici nu s-au afirmat aici, dar au scris despre Banat.

2. Instituţii, organizaţii, ansambluri

Nume (complet, drept, boldat).

Data şi localitatea înfiinţării. Dacă a funcţionat sub mai multe nume şi /sau în mai multe localităţi, se vor face menţiunile respective.

Profil (se va preciza natura instituţiei, dacă aceasta nu rezultă din numele ei).

Schimbarea profilului (data la care s-a produs, eventual motivul şi  iniţiatorul schimbării).

Sucursale (localitatea/localităţile unde au funcţionat, data înfiinţării etc.). În cazul instituţiilor administrative, religioase etc. se va menţiona aria geografică în care şi-au exercitat autoritatea.

Structură (unde este cazul: departamente, facultăţi etc.).

Numele unor conducători care s-au  impus de-a lungul  timpului, împreună cu motivaţia menţionării lor.

Rolul instituţiei în dezvoltarea domeniului respectiv, a localităţii, provinciei etc.

Priorităţi şi evidenţieri, în cazul instituţiilor de cultură (artă, învăţământ, cercetare etc.) pot fi menţionate persoanele care le-au marcat evoluţia, absolvenţi notorii etc.

Monografiile ce i s-au dedicat.

3. Localităţi

Numele actual (dacă de-a lungul timpului a avut şi alte nume, ele vor fi menţionate cronologic, împreună cu intervalele respective, dacă acestea sunt cunoscute), anul întemeierii sau cel al primei atestări; dacă nu este cunoscut, se poate recurge la aproximări {probabil, circa). Se vor înregistra şi localităţile dispărute (cu menţionarea anului în care a încetat să mai existe, împreună cu motivul dispariţiei lor). Precizarea statutului administrativ (municipiu, oraş, comună, sat, cătun etc). Situarea geografică a localităţii; dacă ea s-a schimbat, faptul de va menţiona ca atare, împreună cu data/anul/perioada când s-a produs şi cu cauzele care au determinat-o.

Populaţia: număr (cu menţionarea datelor statistice acolo unde există), componenţă etnică, religioasă; preocuparea dominantă (agricultură, creşterea vitelor, minerit etc.);

Evenimente care s-au produs pe teritoriul ei;

Instituţii reprezentative.

Personalităţi care s-au afirmat în localitatea respectivă (administrative, politice, culturale etc.) sau care s-au născut acolo, dar s-au afirmat în altă parte.

Monografii ce i-au fost dedicate.

4. Monumente (civile, ecleziastice, militare etc.)

Numele (cu indicarea tipului: cetate, castel, palat, catedrală, biserică, mănăstire etc.), data întemeierii şi locul unde este situat.

Scurt istoric (etape constructive, proprietari, instituţia de care depinde, evenimente: asediu, cucerire, cutremur, incendiu).

Personalităţi care i-au marcat istoria.

Monografii ce i-au fost dedicate etc.

5. Periodice

Numele periodicului.

Tipul periodicului (politic, cultural, sportiv etc.).

Periodicitatea (cotidian, hebdomadar, semestrial etc.).

Formatul.

Localitatea şi data de apariţie (cu menţionarea eventualelor schimbări: un nou nume, o altă localitate etc. şi precizarea datei la care modificarea respectivă s-a produs),

Conducerea publicaţiei (director, redactor-şef, redactor-şef adjunct, secretar de redacţie, dar şi alte funcţii dacă au fost îndeplinite de personalităţi, cu menţionarea eventualelor modificări, însoţite de data la care s-au produs).

Programul publicaţiei.

Structura publicaţiei (rubrici stabile, domenii de interes: economic, politic, social, cultural etc., cu menţionarea titularilor, dacă este cazul).

Colaboratori importanţi.

Referinţe (prezentarea sau menţionarea ei în enciclopedii, dicţionare, istorii, monografii etc.).

DIRECTOR,

Prof. univ. dr CriŞu Dascălu

Coordonatorul general al proiectului Timişoara, Michelangelo 3

Tel. 0256/499251

E-mail: dascalucrisu@yahoo.com


%d blogeri au apreciat: